سمتنام مسئولتوضیحات
گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر متن توضیحات در این قسمت قرار می‌گیرد.
دبیر اجرایی راحله خانجانی
دبیران علمی
رئیس کمیته رویداد منوچهر صوفی رئیس مرکز علمی کاربردی زر